ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten aangeboden door Mudita Yoga & More. Mudita Yoga & More is een handelsmerk van Mudita Academie BV. Voor diensten aangeboden door Mudita Academie BV gelden de algemene voorwaarden zoals opgenomen op de website www.mudita-academie.nl.

  1. Begrippen

1.1 Mudita Yoga & More: het handelsmerk van Mudita Academie BV gericht op het aanbieden van yoga en daaraan gerelateerde activiteiten.

1.2 Deelnemer: degene die lessen, workshops en/of andere activiteiten volgt of wil volgen bij Mudita Yoga.

1.3 Strippenkaart: een door Mudita Yoga uit te geven c.q. uitgegeven, en door een deelnemer te betalen c.q. betaald, strippenkaart voor het volgen van yoga- en andere activiteiten bij Mudita Yoga.

1.4 Abonnement: een door Mudita Yoga uit te geven c.q. uitgegeven, en door een deelnemer te betalen c.q. betaald, abonnement voor het volgen van yoga- en andere activiteiten bij Mudita Yoga.

1.5 Losse deelname: een eenmalige door een deelnemer te betalen en te volgen activiteit bij Mudita Yoga.

1.6 Deelnamebedrag: het tarief geldend voor de activiteit door eenmalige betaling of een aantal strippen van de strippenkaart.

  1. Mudita Yoga & More

Mudita Yoga verzorgt yogalessen, workshops en daaraan gerelateerde activiteiten zoals opgenomen op de website www.mudita-yoga.nl vanuit het yoga- en trainingscentrum Willemstraat 15b in Eindhoven, hierna te noemen ‘Mudita Yoga’

  1. Strippenkaart en abonnement

3.1 Deelnemers kunnen yogalessen, workshops of gerelateerde activiteiten volgen op basis van een strippenkaart, abonnement of tegen een eenmalige betaling voor een activiteit. Per yogales, workshop of activiteit wordt door Mudita Yoga aangegeven welk deelnamebedrag is verschuldigd.

3.2 Een strippenkaart geeft voor yoga recht op 10 lessen. Voor workshops of andere activiteiten kunnen per deelname meerdere ‘strippen’ worden gevraagd. De strippenkaart heeft een geldigheidsduur van 12 maanden.

3.3 Een abonnement geeft voor yoga per week recht op 1x, 2x of het onbeperkt volgen van yogalessen, afhankelijk  van het afgesloten abonnement. Een abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd, waarbij er wederzijds een opzegtermijn geldt van 1 maand. Een abonnement kan elke dag van de maand ingaan.

  1. Betaling en tarieven

4.1 Een strippenkaart, abonnement of losse deelname moet voorafgaand aan de activiteit of periode waarin het abonnement start betaald worden. Mudita  Yoga werkt met de software service van Eversports. Betaling kan daar (online) geschieden via iDEALen Creditcard.

4.2 Het deelnamebedrag, de geldende prijs voor een strippenkaart en de abonnementen worden vermeld op de website www.mudita-yoga.nl. Bij tussentijdse prijswijziging van de strippenkaart blijft een reeds uitgegeven strippenkaart 12 maanden geldig vanaf het moment van uitgifte tegen het bij uitgifte geldende tarief. Bij abonnementen gaat een prijswijziging in per de eerstvolgende maand voor verlenging van het abonnement.

4.3 Abonnementhouders kunnen ook deelnemen aan andere activiteiten van Mudita Yoga. Per activiteit kan er daarbij wel een aanvullend deelnamebedrag worden gevraagd.

  1. Rooster en vakantie

5.1 Het geldende rooster voor yoga en andere activiteiten wordt vermeld op de website van Mudita Yoga. Wijzigingen in het rooster worden tijdig aangekondigd en bekend gemaakt bij vaste deelnemers en reeds aangemelde deelnemers aan de activiteit.

5.2 Mudita Yoga behoudt zich het recht voor om een geplande activiteit te annuleren als gevolg van overmacht. Zij zal daarbij zoveel als mogelijk proberen een vervangende teacher/facilitator proberen te regelen. Restitutie van het deelnamebedrag vindt plaats indien een geplande activiteit geen doorgang heeft.

5.3 In periodes van vakantie en officiële feestdagen geldt een aangepast rooster.

  1. Aansprakelijkheid

Mudita Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdend met het deelnemen aan een activiteit van Mudita Yoga.

Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meld dit dan altijd aan de betreffende teacher/facilitator vóór aanvang van de activiteit. Luister goed naar de instructies tijdens de activiteit en volg deze zo goed mogelijk op. Maak indien gewenst ook gebruik van blokken, belts en andere props. Luister ook goed naar de signalen van je eigen lichaam. Wanneer oefeningen erg pijnlijk zijn, laat het de teacher/facilitator weten zodat deze je alternatieve opties kan geven. Stel gerust vragen wanneer je een oefening niet begrijpt. Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.  Wanneer je zwanger bent laat dit de docent weten zodat deze je kan vertellen wat wel en niet mag in welke periode van de zwangerschap.

  1. Persoonsgegevens

Mudita Yoga verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Mudita Yoga gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie ook het Privacy Statement op de website.

  1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op de diensten van Mudita Yoga is het Nederlands recht van toepassing. Voor klachten over de dienstverlening is de klachtenregeling van toepassing zoals op de website opgenomen.

 

Download de Algemene voorwaarden Mudita Yoga